Úsek zabezpečenia terapií.
Späť na menu

Enkaustika
Práca s FIMO hmotou

Späť
 
     Odborné pracovníčky v členení : sociálny terapeut, odborný fyzioterapeut a ergoterapeut v úzkej spolupráci so sociálnym pracovníkom  zabezpečujú odbornými procesmi realizáciu individuálnych rozvojových plánov prijímateľov sociálnych služieb primerane ich  mentálnym a fyzickým schopnostiam v oblastiach komunikácie, sebaobsluhy, motoriky. Hlavným cieľom fyzioterapie je dosiahnuť čo najvyššiu úroveň sebestačnosti, reedukáciu motorických funkcií a zamedzenie komplikácií z imobility. Realizuje sa formou: liečebnej telesnej výchovy, hydroterapiou, elektroterapiou, mechanoterapiou. Spoločnou činnosťou je formovanie praktických návykov a zručností predovšetkým v oblasti pracovných aktivít, pestovateľstva a športovo-rekreačnými a inými voľnočasovými aktivitami.
    Vďaka úspešnému projektu SPP Opora zariadenie získalo v apríli 2012 finančnú podporu na zakúpenie polymérovej hmoty a rôznych pomôcok pri výrobe šperkov. Zakúpením polymérovej hmoty sme odštartovali novú formu ručnej činnosti klientov, čím prispievame k zlepšeniu nielen pohybových funkcií klientov, ale aj k pozitívnemu psychologickému vplyvu na zlepšenie sebadôvery a kladného sebahodnotenia, na rozvoj tvorivosti a vlastnej fantázie, ktorú premietajú klienti do svojich výrobkov.
    V r.2013 rozširujeme možnosti úspešným projektom z Nadácie Orange Grantový program pre optimistov 2013, kde boli získané finančné prostriedky na realizáciu novej pracovnej terapie - enkaustiky. Dovolí Vám všetko - je prostriedkom ku vzniku obrázkov nečakaných, prekvapujúcich, tajomne krásnych a vzrušujúcich. Po zakúpení potrebných pomôcok a materiálov sme sa aj my nechali unášať svetom farieb a s očakávaním niečoho nového sme sa pustili do realizácie projektu. Klienti si veľmi rýchlo osvojili postupy práce, niektorý zdatnejší samostatne, iní za pomoci, začali tvoriť krásne abstraktné diela. Pri tejto technike sa pozitívne naladili a zrealizovali všetci zúčastnení a vždy keď pozrieme na obrazy, ktoré vytvorili, potešíme nielen oko, ale aj dušu..