Sociálne poradenstvo
je profesionálna odborná činnosť, vykonávaná odborníkom: sociálnym pracovníkom, ktorého odbornosť je v súlade s dikciou zákona o sociálnych službách a je založená na vzťahu, podpore, pomoci, rozvoji, optimálnom uplatnení prijímateľa sociálnych služieb na jeho reálnej orientácii v živote.
Sociálne poradenstvo slúži na odstránenie, prípadne aspoň zmiernenie negatívnych návykov alebo spôsobov správania a jeho začlenenia do spoločenského rámca, rodiny, pracovného kolektívu, komunity so zreteľom na stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.
facebook
Ďakujeme

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Sociálne poradenstvo


© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (TTSK)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
september 2020
      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

Darcovia zariadenia - Volkswagen Slovakia, a.s.
Darcovia zariadenia - Občianske združenie Pomocníček
Darcovia zariadenia - Komprax, kompetencie pre prax
Darcovia zariadenia - Samsung Electronics Slovakia, s.r.o.
Darcovia zariadenia - Nadácia Orange
Darcovia zariadenia - Nadácia SPP
Darcovia zariadenia - Magna Energia, a.s.
Darcovia zariadenia - Abacus electric, s.r.o., CZ
Darcovia zariadenia - Občianske združenie LÚČ pri DSS v Šintave
Darcovia zariadenia - nadácia Tatra Banky