Úsek zabezpečenia sociálnej služby a poradenstva.
Späť na menuSpäť
 
>>Je zastúpený sociálnym pracovníkom, ktorý zabezpečuje podklady na prijatie do zariadenia, realizuje sociálne diagnostikovanie prijímateľa pred nástupom do DSS a počas jeho pobytu v zariadení. Spracováva a uzatvára zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb, zaoberá sa náležitosťami a evidenciou odľahčovacej služby. Realizuje výpočet úhrad za poskytované sociálne služby. Pripravuje podklady a vypracováva individuálne rozvojové plány.

>>Spolupracuje s inštitúciami pri vybavovaní agendy prijímateľov sociálnej služby. V rámci sociálneho poradenstva sa zameriava na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, poskytuje informácie z oblasti sociálnej starostlivosti, sociálnych služieb, sociálno-právnej oblasti – prijímateľom sociálnej služby a rodinným príslušníkom, záujemcom o sociálnu službu, potencionálnym prijímateľom sociálnej služby a akýmkoľvek záujemcom ak o ne požiadajú.

>>V rámci sociálnej rehabilitácie priamo pôsobí a spolupracuje s klientami v zariadení, zúčastňovaním sa na spoločenských aktivitách, realizovaním výletov, pracovných činností a terapií.