Sociálna rehabilitácia
je súbor opatrení k zabezpečeniu dôstojného a maximálne možného hodnotného života osôb so zdravotným postihnutím. Pri sociálnej rehabilitácii dôležitú úlohu zohrávajú faktory osobnosti ako je rodinné zázemie a komunita, v ktorej občan žije. Veľmi dôležitá je individuálna schopnosť aktívne realizovať dlhodobý rehabilitačný proces a využiť všetky možnosti naučiť sa pracovať s ponúkanými prvkami v rámci rehabilitačného procesu. Výsledkom je schopnosť nájsť pozitívny vzťah nielen k svojmu zdravotnému postihnutiu, k svojmu okoliu, ale aj  k tým, ktorí sú tiež zdravotnej postihnutí.

Sociálna rehabilitácia je proces, v ktorom osoba s  trvalým zdravotným postihnutím absolvuje nácvik potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu samostatnosti a sebestačnosti v maximálnej možnej miere s ohľadom na jej zdravotné postihnutie s cieľom dosiahnutia čo najvyššieho stupňa spoločenskej integrácie.

Plán sociálnej rehabilitácie je súčasťou Individuálneho plánu každého z prijímateľov sociálnych služieb v DSS Šintava.
Garantom procesu sociálnej rehabilitácie je vyškolený inštruktor sociálnej rehabilitácie a spolupracuje v rámci interdisciplinárneho tímu so sociálnym pracovníkom a pracovníkmi oše-opa úseku.
facebook
Ďakujeme

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Sociálna rehabilitácia


© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (TTSK)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
september 2020
      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

Darcovia zariadenia - Volkswagen Slovakia, a.s.
Darcovia zariadenia - Občianske združenie Pomocníček
Darcovia zariadenia - Komprax, kompetencie pre prax
Darcovia zariadenia - Samsung Electronics Slovakia, s.r.o.
Darcovia zariadenia - Nadácia Orange
Darcovia zariadenia - Nadácia SPP
Darcovia zariadenia - Magna Energia, a.s.
Darcovia zariadenia - Abacus electric, s.r.o., CZ
Darcovia zariadenia - Občianske združenie LÚČ pri DSS v Šintave
Darcovia zariadenia - nadácia Tatra Banky