Rozvoj pracovných zručností
je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností prijímateľov sociálnej služby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a začlenenia do spoločnosti pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Zariadenie vytvára vhodné pracovné možnosti v závislosti od individuálnych schopností prijímateľov sociálnej služby ( úprava okolia zariadenia, pestovateľské práce na kvetinovom, bylinkovom políčku, alebo v úžitkovej záhradke, výroba drobných šperkov, servítková technika, pomocné práce pri príprave jedla a pod.).

Realizovaný je inštruktorom sociálnej rehabilitácie v spolupráci so sociálnym pracovníkom, sociálnym terapeutom a pracovníkmi oše-opa úseku.
facebook
Ďakujeme

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Rozvoj pracovných zručností


© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (TTSK)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
september 2020
      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

Darcovia zariadenia - Volkswagen Slovakia, a.s.
Darcovia zariadenia - Občianske združenie Pomocníček
Darcovia zariadenia - Komprax, kompetencie pre prax
Darcovia zariadenia - Samsung Electronics Slovakia, s.r.o.
Darcovia zariadenia - Nadácia Orange
Darcovia zariadenia - Nadácia SPP
Darcovia zariadenia - Magna Energia, a.s.
Darcovia zariadenia - Abacus electric, s.r.o., CZ
Darcovia zariadenia - Občianske združenie LÚČ pri DSS v Šintave
Darcovia zariadenia - nadácia Tatra Banky