Priestor pre Vás


           

Zriaďovateľ od 1. Júla 2002
  
Trnavský samosprávny kraj

MENU

O nás
Prevádzkový poriadok
Tlačivá na stiahnutie

Kontakt

Podujatia 2017
Podujatia 2016

Prezentácia prác klientov

Poďakovanie

Priestor pre Vás

Napíšte nám

Občianske združenie LÚČ
Komunitné centrum

Zmluvy - Faktúry - Objednávky

Verejné obstarávanie
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Trnavský samosprávny kraj
Obecný úrad Šintava

   Motto:

    „Nikto nie je taký malý, aby nevedel pomôcť a nikto nie je taký veľký, aby pomoc nepotreboval“

    ..... a aby sme sa mohli vrátiť do svojich domovov a byť vďační za spolužitie jeden s druhým a napĺňať ho láskou a vzájomným pochopením.

    Žiť v rodine je prirodzenou túžbou každého človeka, avšak niektorým z nás nie je umožnené fungovať v prostredí rovnocenne s ostatnými a potrebujú viacej pomoci.

    V zariadení Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých poskytujeme sociálne služby prijímateľom, ktorí by v domácom  rodinnom prostredí neumožnili svojim rodičom, príp. príbuzným, bežný životný cyklus zapojenia sa do pracovného života.

   Využitím nášho zariadenia je postihnutý jednotlivec začlenený do kolektívu prijímateľov sociálnej služby;  optimálny vedomostný a činnostný vývoj osobnosti primeraný stupňu a druhu postihnutia klienta je zabezpečený tímom odborných pracovníkov v zložení:

    špeciálny pedagóg, vychovávateľ, kolektív zdravotných pracovníkov vrátane odborného fyzioterapeuta a sociálny pracovník.

   V prípade, že máte záujem o skvalitnenie pobytu klientov v zariadení, máte možnosť urobiť tak darovacou zmluvou  v prospech zariadenia, príp. poukázať finančnú čiastku na č. účtu:

   SK08 8180 0000 0070 0049 1489, Štátna pokladnica

  V mene klientov , ich rodičov, rodinných príbuzných a všetkých zamestnancov Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Vám patrí                                                            

                                                             srdečná vďaka.