Úsek zabezpečenia ošetrovateľských činností.
Späť na menu

Späť
 
      V súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov ošetrovateľské úkony v zariadení  poskytujú zdravotné sestry, sanitárky a opatrovateľka, ktoré tiež poskytujú pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, zodpovedajú za kontakt s odborným ošetrujúcim lekárom, za zápisy do registra obmedzení a do registra epileptických záchvatov, zúčastňujú sa pravidelných prehliadok BOZP a konkrétna zdravotná sestra je oprávnená na poskytovanie prvej pomoci do príchodu odbornej lekárskej pomoci, zdravotná sestra zodpovedá za hygienu v zariadení v úzkej spolupráci s konkrétnymi pracovníkmi (upratovačka, kuchárka), zodpovedá za nahlasovanie potreby nákupov čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, zodpovedá za dodržiavanie Prevádzkového poriadku zariadenia v oblasti hygieny.