Občianske združenie LÚČ


           

Zriaďovateľ od 1. Júla 2002
  
Trnavský samosprávny kraj

MENU

O nás
Prevádzkový poriadok
Tlačivá na stiahnutie

Kontakt

Podujatia 2017
Podujatia 2016

Prezentácia prác klientov

Poďakovanie

Priestor pre Vás

Napíšte nám

Občianske združenie LÚČ
Komunitné centrum

Zmluvy - Faktúry - Objednávky

Verejné obstarávanie
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Trnavský samosprávny kraj
Obecný úrad Šintava

     LÚČ, občianske združenie pri Domove sociálnych služieb pre mentálne postihnuté deti a dospelých bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 26. novembra 2007 pod sp. zn. VVS/1-900/90-311 11.
><
     Poslaním občianskeho združenia je podpora a rozvoj aktivít pre občanov, ktorým sa  poskytujú sociálne služby, na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave. Zároveň realizovať doplnkové aktivity a materiálne zabezpečenie pre rozvoj sociálnych služieb a zvyšovania kvality ich poskytovania klientom, ktoré nie sú kryté rozpočtovými prostriedkami DSS a ich financovanie je zabezpečené mimorozpočtovými prostriedkami formou darov a grantov.
><
    Cieľom združenia je vytvárať podmienky pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré podporia ich všeobecný rozvoj a prispejú k rozvoju ich osobnostného a odborného potenciálu a zapájanie sa do rôznych podujatí spoločenského, kultúrneho a sociálneho života pre konečnú integráciu do spoločnosti.
><
      Ciele združenia chceme naplniť najmä realizáciou projektov vypracovaných na podporu:

>> vzdelávacích a kultúrno - spoločenských podujatí,

>> realizovaním voľno - časových podujatí, športových činností a motivácií k tvorivej činnosti - tvorivé dielne, súťaže, výstavy,

>> vytváraním podmienok pre humanizáciu a kvalitnejší život,

>> spoluprácu so štátnymi a neštátnymi inštitúciami, zúčastňovať sa podporovania aktivity občianskych združení, nadácií a iných združení obdobného zamerania.
><
     V roku 2012 - Občianske združenie "LÚČ" pri Domove sociálnych služieb v Šintave, v spolupráci s Obecným úradom Šintava založilo Komunitné centrum pre rodičov, príp. zákonných zástupcov, ktorí poskytujú opateru zdravotne a mentálne postihnutým deťom a dospelým v domácom prostredí, príp. rodičom a klientom - prijímateľom sociálnej služby v inštitúcii.
><
     Občianske združenie získava finančné prostriedky z 2% daní od darcov, zamestnancov ako aj rodičov klientov zariadenia a ďalších osôb, ktoré sú použité na rôzne projekty v súlade so stanovami občianskeho združenia:

>> zakúpenie materiálneho vybavenia (elektrická polohovacia posteľ + matrac, stoly do jedálne klientov, koberce, protišmyková rohož, rozťahovacie pohovky),

>> podpora komunitného centra,

>> zakúpenie pomôcok na hygienu,

>> nákup materiálu a pomôcok na ergoterapiu,

>> zabezpečenie občerstvenia 2. ročníka "Zdobenie vianočného stromčeka" (stretnutie klientov DSS Šoporňa - Štrkovec, DSS Galanta, DSS Košúty a Krízového centra v Trnave).
><
     Naše projekty je možné realizovať len za finančnej pomoci darcov a sponzorov. Z ich pomocou môžme byť nápomocní pri skvalitňovaní práce a pobytu klientov v zariadení.

       Srdečne všetkým našim darcom a sponzorom za doteraz poskytnuté príspevky ďakujeme.

       Veľmi radi prijmeme finančnú alebo materiálnu pomoc pre klientov zariadenia:

       účet: 2394002656/0200 VÚB, a.s.
       ičo: 45014710


Prihláška za člena OZ LÚČ    > 30 kB    > 155 kB
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane    > 51 kB    > 142 kB