LÚČ
, občianske združenie pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých s mentálnym postihnutím bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 26. novembra 2007 pod sp. zn. VVS/1-900/90-311 11.

• Poslan
ím občianskeho združenia je podpora a rozvoj aktivít pre občanov, ktorým sa  poskytujú sociálne služby, na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave. Zároveň realizovať doplnkové aktivity a materiálne zabezpečenie pre rozvoj sociálnych služieb a zvyšovania kvality ich poskytovania klientom, ktoré nie sú kryté rozpočtovými prostriedkami DSS a ich financovanie je zabezpečené mimorozpočtovými prostriedkami formou darov a grantov.

• Cieľom združenia je vytvárať podmienky pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré podporia ich všeobecný rozvoj a prispejú k rozvoju ich osobnostného a odborného potenciálu a zapájanie sa do rôznych podujatí spoločenského, kultúrneho a sociálneho života pre konečnú integráciu do spoločnosti.


• Ciele združenia chceme naplniť najm
ä realizáciou projektov vypracovaných na podporu:

- vzdelávacích a kultúrno - spoločenských podujatí,

- realizovaním voľno - časových podujatí, športových činností a motivácií k tvorivej činnosti - tvorivé dielne, súťaže, výstavy,

- vytváraním podmienok pre humanizáciu a kvalitnejší život,

- spolupr
ácu so štátnymi a neštátnymi inštitúciami, zúčastňovať sa podporovania aktivity občianskych združení, nadácií a iných združení obdobného zamerania.

• V roku 2012 - Občianske združenie "LÚČ" pri Domove sociálnych služieb v Šintave, v spolupráci s Obecným úradom Šintava založilo Komunitné centrum pre rodičov, príp. zákonných zástupcov, ktorí poskytujú opateru deťom a dospelým so zdravotným a mentálnym postihnutím v domácom prostredí, príp. rodičom a klientom - prijímateľom sociálnej služby v inštitúcii.

• Občianske združenie získava finančné prostriedky z 2% daní od darcov, zamestnancov ako aj rodičov klientov zariadenia a ďalších osôb, ktoré sú použité na rôzne projekty v súlade so stanovami občianskeho združenia:


- zak
úpenie materiálneho vybavenia (elektrická polohovacia posteľ + matrac, stoly do jedálne klientov, koberce, protišmyková rohož, rozťahovacie pohovky, zdvíhacie zariadenie OXFORD, digitálny fotoaparát, automatická práčka, záhradný prístrešok, bazén),

- nákup materiálu a pomôcok na rozvoj pracovných zručností.

• Naše projekty je možné realizovať len za finančnej pomoci darcov a sponzorov. Z ich pomocou môžme byť nápomocní pri skvalitňovaní práce a pobytu klientov v zariadení.

Srdečne všetkým našim darcom a sponzorom za doteraz poskytnuté príspevky ďakujeme.


Veľmi radi prijmeme finančn
ú alebo materiálnu pomoc pre klientov zariadenia:

účet: 2394002656/0200 VÚB, a.s.
ičo: 45014710
facebook
Ďakujeme

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Občianske združenie LÚČ


© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (TTSK)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
september 2020
      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

Darcovia zariadenia - Volkswagen Slovakia, a.s.
Darcovia zariadenia - Občianske združenie Pomocníček
Darcovia zariadenia - Komprax, kompetencie pre prax
Darcovia zariadenia - Samsung Electronics Slovakia, s.r.o.
Darcovia zariadenia - Nadácia Orange
Darcovia zariadenia - Nadácia SPP
Darcovia zariadenia - Magna Energia, a.s.
Darcovia zariadenia - Abacus electric, s.r.o., CZ
Darcovia zariadenia - Občianske združenie LÚČ pri DSS v Šintave
Darcovia zariadenia - nadácia Tatra Banky