Komunitné stretnutie - DSS Šintava  • 28. jún 2019 •

       Komunitné stretnutie v DSS Šintava.

Ľudia s chápavým srdcom a podobným osudom rodiča, ktorý má znevýhodnené dieťa, nemusia hľadať tému na rozhovor.  Najmä rodičia, ktorých deti sú v DSS Šintava už niekoľko rokov sa vzájomne poznajú aj so zamestnancami zariadenia a vytvárajú veľkú komunitu.

Našou tradíciou je stretávať sa raz do roka (okrem individuálnych  stretnutí) spoločne, kde riaditeľka zariadenia všeobecne poskytuje informácie o zmenách za predchádzajúci rok, ale aj o vízii, čo máme snahu dosiahnuť a k čomu prizývame verejnosť  k spoločným aktivitám.

Prijímatelia sociálnych služieb mali pripravený program, v ktorom vystúpili s tancom a piesňou, za čo boli odmenení potleskom a uznaním za snahu.

Následne sme naše stretnutie doplnili o prezentáciu rôznych výrobkov, ktoré podporujú zdravý spôsob života a pomáhajú prežiť „ v dobe jedovej“, popri čom sme si vychutnávali pripravené nápoje s liečivými účinkami.

Popoludnie bolo prínosom aj pre nadviazanie nových kontaktov, pretože pozvanie prijala aj p. starostka Obce Šintava p. Režnáková a priatelia zo zariadenia Nezábudka v Pate vrátane riaditeľky p. Lukáčovej.

Občerstvenie bolo chválou šikovných rúk našich terapeutiek a prijímateľov soc. služby, ale aj rodičov, ktorí veľmi ochotne a nezištne prispeli sladkosťami a ovocím.

Mgr. Marta Hajdinová, riaditeľka DSS v Šintave


Späť na: Aktivity 2019 - O nás
Informácie riaditeľky zariadenia pre zúčastnených.
Tanečné vystúpenie prijímateliek sociálnych služieb v spolupráci s terapeutkami Evkou a Katkou.
Tanec dopĺňajú potleskom imobilní prijímatelia.
Spevák Mário s tanečným doprovodom Lucky.
Prezentácia metód, ako prežiť dobu jedovú.
Naša komunita: rodičia, priatelia, prijímatelia sociálnych služieb, zamestnanci - v príjemnom prostredí.