Index


           

Zriaďovateľ od 1. Júla 2002
  
Trnavský samosprávny kraj

MENU

O nás
Prevádzkový poriadok
Cenník služieb
Tlačivá na stiahnutie

Kontakt

Podujatia 2017
Podujatia 2016

Prezentácia prác klientov

Poďakovanie

Priestor pre Vás

Napíšte nám

Občianske združenie LÚČ
Komunitné centrum

Zmluvy - Faktúry - Objednávky

Verejné obstarávanie

Slobodný prístup k informáciám
Ochrana osobných údajov
Sociálne služby

  január 2018
TOPlist
1. január 2012

BlueBoard.cz
ĎAKUJEME

  
<<  >>


              

           


Základné informácie

     V zmysle zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, je prvoradým cieľom zariadení poskytujúcich sociálne služby o.i. viesť fyzickú osobu k vyššej miere nezávislosti, samostatnosti a rozvíjať jej schopnosti a zručnosti, posilňovať jej správne návyky a sebestačnosť a podporovať začlenenie do spoločnosti.

   Cieľom starostlivosti v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave je poskytovanie kvalitných služieb klientom, naučiť ich žiť vlastným životom a ukázať im tak vlastnú hodnotu a posilniť im sebavedomie. Vytváraním príjemného a inšpirujúceho prostredia, užitočnými a zaujímavými činnosťami hodnotne naplniť ich celoročný, týždenný alebo denný –ambulantný pobyt. Poskytnúť rozvoj ich osobnosti podľa stupňa postihnutia s možnosťou vlastnej sebarealizácie a sociálnej integrácie.

    Práca s klientmi v detskom veku sa realizuje v dvoch oblastiach, ktoré sa  vzájomne prelínajú a dopĺňajú.

     Vo výchovno-vzdelávacej oblasti je práca s klientom zameraná na:  hrubú motoriku, jemnú motoriku,  poznávanie a  komunikáciu.

Pre klientov zabezpečujeme vzdelávanie  umožnením navštevovania špeciálnych základných škôl.

      Učenie sebaobsluhe a utvrdzovanie správnych životných návykov sprevádza klienta počas celého jeho života.

     Druhou oblasťou činnosti s klientmi v detskom veku, ale aj s dospelými klientmi je relaxácia, ktorá je popísaná v „iných terapiách“.

    V našom zariadení sa  práca s dospelými mentálne a fyzicky postihnutými ľuďmi zakladá na dvoch nerozlučných princípoch :

1.    Princíp normalizácie – ide o pokračovanie pri realizovaní myšlienky vytvárania obvyklých rodinných (domácich)  podmienok pre deti a mládež s postihnutím, o snahu normalizovať ich životné podmienky v zariadení.

2.   Princíp integrácie – nadväzuje na princíp normalizácie. Cieľom je, aby osoby s postihnutím nežili segregovane, aby mali denné činnosti, spôsoby a návyky čo najpodobnejšie zdravým ľuďom.

Medzi základné okruhy činností patrí:

    Pracovná terapia

     V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.o sociálnych službách je pracovná terapia (ergoterapia) odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením za účelom obnovy, udržania alebo rozvoja fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

  Terapie - sú činnosti, ktoré umožňujú klientom realizovať ich individuálne záujmy, kultúrne aktivity, všetko s prihliadnutím na stav a možnosti klientov a s cieľom umožniť čo najlepší kontakt s okolím a napĺňať ich integračné snahy (kultúrne, spoločenské, športové s rekreačné činnosti).

    Iné terapie :

      DSS okrem činností zakotvených pre poskytovanie sociálnej služby v DSS, poskytuje aj činnosti, ktoré nie sú pre DSS explicitne určené, čím sa umožňuje poskytovať sociálne služby podľa individuálnych potrieb, ale aj želaní klientov DSS: muzikoterapia, biblioterapia,  arteterapia, dramatoterapia, terapia hrou, činnostná terapia,  psychomotorická terapia,  animoterapia.

    V zariadení taktiež poskytujeme odľahčovaciu službu.

  Pracovný tím zamestnancov zariadenia zastrešuje riaditeľka zariadenia, prostredníctvom štyroch vzájomne prepojených úsekov:
 

     Organizačná štruktúra zariadenia:


  - 
Riaditeľka zariadenia,

  -  Manažér kvality,

  -  Úsek zabezpečenia ekonomického a prevádzkovo-technického v počte 3 pracovníci ,

  -  Úsek zabezpečenia sociálnej služby a poradenstva od 1. júla 2016 neobsadený,
 
  -  Úsek zabezpečenia ošetrovateľských činností v počte 8 pracovníčok,

  -  Úsek zabezpečenia terapií v počte 3 pracovníci.
Šintava - Poloha zariadenia na mape