Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave
je situovaný v strede obce Šintava, blízko Serede, veľmi dobre dostupný aj z diaľnice R1.
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja ako rozpočtová organizácia zabezpečujúca poskytovanie sociálnych služieb.

Predmet činnosti je, v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb, čo sa vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb.

Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav.

Kapacita zariadenia je 14 prijímateľov sociálnych služieb v nasledovnej skladbe:

• 6 miest pre pobytovú formu sociálnej služby celoročnej,
• 6 miest pre pobytovú formu sociálnej služby týždennej,
• 2 miesta pre ambulantnú formu sociálnej služby,

V zariadení tiež zabezpečujeme poskytovanie odľahčovacej služby.

Cieľovou skupinou sú:

- fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby na základe Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb do dovŕšenia dôchodkového veku.

Medzi najčastejšie diagnózy patria: DMO, Downov syndróm, mentálna retardácia stredného a ťažkého stupňa a ďalšie pridružené diagnózy.

Cenník za poskytovanú sociálnu službu je stanovený v nadväznosti na platnosť aktuálneho Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014.

Vedenie evidencie čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

DSS pDaD v Šintave zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby podľa poradia žiadateľov v evidencii čakateľov. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v evidencii čakateľov o poskytovanie sociálnej služby sa vedie podľa foriem poskytovaných sociálnych služieb a podľa dátumu zaevidovania prijatej žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. V súčasnosti je v evidencii 23 čakateľov.

Strategická vízia, poslanie, plán poskytovaných sociálnych služieb a ciele kvality

Víziou zariadenia je skvalitňovanie prístupu personálu k prijímateľom sociálnych služieb vzdelávaním v oblasti nových metód, najmä pri prijímateľoch s psychiatrickými diagnózami.

Ďalšou oblasťou je budovanie vzťahov v komunite tvorenou aj zákonnými zástupcami prijímateľov sociálnych služieb na báze vzájomnej informovanosti, dôvere a vzájomnej pomoci v krízových situáciách.

Víziou zariadenia je aj skvalitnenie priestorových podmienok pre bývanie, zvýšiť štandard priestorov  aj pre zamestnancov, pre osobnú hygienu a toalety. Našou strategickou víziou je byť dynamický voči požiadavkám a tým zvyšovať spokojnosť našich prijímateľov sociálnej služby a rodinných príslušníkov s poskytovanými službami, motivovať  a stabilizovať zamestnancov. Akceptujeme, že každý prijímateľ sociálnej služby je jedinečný a zraniteľný a má svoje potreby a požiadavky.

Našim poslaním je zabezpečovanie poskytovania sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, § 38 t. j. zabezpečiť  vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činností v rozsahu ustanovenom zákonom, ktoré:

a) poskytujeme:

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
     7. osobné vybavenie,

b) zabezpečujeme:

1. rozvoj pracovných zručností,
2. záujmovú činnosť
3. ošetrovateľskú starostlivosť,

c) vytvárame podmienky na:

1. vzdelávanie,
2. úschovu cenných vecí.

Plán poskytovaných sociálnych služieb predstavuje systematické zabezpečenie a neustále zlepšovanie kvality zavádzaním systému implementácie podmienok kvality.

Ciele kvality

• Splniť a dodržiavať podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby v zmysle prílohy č. 2 zákona č. NR SR č. 448/2008 o                   sociálnych službách v platnom znení.

• Vytvoriť podmienky pre certifikáciu pracoviska s Bazálnou stimuláciou.

     Január 2018

     Mgr. Marta Hajdinová, riaditeľka
Listina k medaile predsedu TTSK udelenej v roku 2014
Medaila predsedu TTSK za prácu v sociálnej pomoci udelená v roku 2014
Diplom k medaile predsedu TTSK udelenej v roku 2014
Listina k medaile predsedu TTSK udelenej v roku 2017
Medaila predsedu TTSK za prácu v sociálnej pomoci udelená v roku 2017
Diplom k medaile predsedu TTSK udelenej v roku 2017
Exteriér zariadenia.
Hlavná budova
Hlavná budova
Nádvorie
Hospodárska budova
Oddychová zóna
Nádvorie
Relax zóna
facebook
Darcovia zariadenia - Volkswagen Slovakia, a.s.
Darcovia zariadenia - Občianske združenie Pomocníček
Darcovia zariadenia - Komprax, kompetencie pre prax
Darcovia zariadenia - Samsung Electronics Slovakia, s.r.o.
Darcovia zariadenia - Nadácia Orange
Darcovia zariadenia - Nadácia SPP
Darcovia zariadenia - Magna Energia, a.s.
Darcovia zariadenia - Abacus electric, s.r.o., CZ
Darcovia zariadenia - Občianske združenie LÚČ pri DSS v Šintave
Ďakujeme
      od 1. júla 2002
 
© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (TTSK)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
júl 2020

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

O nás
Zriaďovateľ:

Darcovia zariadenia - nadácia Tatra Banky